عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5- اختصار ی فصل چهارم

در فصل چهارم، در سه بخش جداگانه به مطالعه و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته گردید، در هر یک از این سه بخش آغاز آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه و سپس نتایج آزمون ها اظهار گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بخش اول حجم و قیمت سهام برای مواردی که در دوره ی رویداد  وبرآورد وقفه­ی معاملاتی نداشتند مورد آزمون قرار گرفتند و نظاره گردید که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر حجم معاملات تاثیر دارد اما هیچکدام از آزمون های قیمت تغییر قابل ملاحظه ای را در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد نشان ندادند. در بخش دوم که تمامی موارد اعلان مورد مطالعه قرار گرفتند و برای رفع محدودیت وقفه های معاملاتی از سه روش بازده های یکجا جمع شده، بازده های یکسان و روش دادوستد تا دادوستد بهره گیری گردید و نیز برای محاسبه ی بازده مورد انتظار و نهایتا بازده غیر عادی از روش مدل بازار  بهره گیری گردید و همچنین برای تحلیل آماری در این بخش و بخش سوم از آماره ی خاصی که دارای سوگیری کمتری نسبت به آزمون برابری میانگین ها می باشد بهره گیری گردید. در بخش سوم نیز تمامی موارد مورد مطالعه قرار گرفتند و برای رفع وقفه ها از روش بازده های یکجا جمع شده بهره گیری شدو نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش بازده میانگین تعدیل شده بهره گیری گردید. نتایج بخش2 و بخش 3 موید این امر می باشد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بر قیمت سهام موثر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید