عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چکیده پایان نامه (شامل اختصار، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

در این پژوهش ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم مبادلات مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. داده های مورد مطالعه شامل294مورد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در طول سال های 1384 تا 1388 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در 3 بخش مجزا انجام شده می باشد. در بخش اول به تجزیه و تحلیل مواردی از اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم پرداخته شدکه در دوره رویداد و دوره برآورد وقفه معاملاتی نداشته اند. در این بخش بازده غیرعادی از کسر بازده بازار از بازده واقعی سهم بدست می آید. در بخش دوم به تجزیه و تحلیل تمامی موارد اعلان پرداخته گردید، با این تفاوت که برای بدست آوردن بازده غیرعادی از روش مدل بازار بهره گیری گردید. در بخش سوم نیز تمامی موارد اعلان مورد آزمون قرار گرفتند. در این بخش بازده غیر عادی از اختلاف میانگین بازده در دوره برآورد با بازده واقعی سهم بدست می آید. نتایج آزمون های بخش اول نشان می دهد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده برای کل موارد اعلان تعدیل(مثبت و منفی)، و موارد اعلان تعدیل مثبت بر حجم دادوستد سهام تاثیر گذار بوده می باشد اما موارد اعلان تعدیل منفی بر حجم دادوستد سهام تاثیر ندارد. همچنین دریافتیم که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در هر سه حالت (کل موارد اعلان، موارد اعلان تعدیل مثبت و موارد اعلان تعدیل منفی) تاثیری بر قیمت سهام ندارد. نتایج آزمون ها در بخش دوم و سوم نشان می دهند که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده در هر سه حالت (کل موارد، موارد تعدیل مثبت و موارد تعدیل منفی) بر قیمت سهام تاثیر دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید