عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-  سود

2-3-1-  مفهوم سود

سود یکی از مفاهیم حسابداری می باشد که از اقتصاد گرفته شده می باشد.”اگر بخواهیم به گونه اختصار ارتباط ی بین اقتصاد و حسابداری را تبیین کنیم، می توان گفت، وظیفه ی اصلی یا مرکز ثقل در اقتصاد، شناخت و اندازه گیری ثروت یا همان سرمایه و وظیفه ی اصلی یا مرکز ثقل در حسابداری شناخت و اندازه گیری سود می باشد”.

سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و طبق اصول و موازین پذیرفته شده­ی حسابداری اندازه­ گیری می گردد. هدف از مفهوم سود آن می باشد که سود بایستی به مشاهدات دنیای واقعی ارتباط داده گردد. سه مفهوم اصلی قابل تفسیر سود عبارتند از :

اول: مفهوم نگهداشت سرمایه یا ثروت که از نظر بسیاری از افراد بایستی اصلی ترین مفهوم سود باشد. زیرا از طرفداری نظریه ی اقتصادی برخوردار می باشد.

دوم: مفهوم کارایی سود که بر طبق آن از سود خالص و عناصرش، اغلب به عنوان سنجه های کارایی مدیریت بهره گیری می گردد.

سوم: هدف سوم بر اساس ابعاد رفتاری آن ارزیابی می گردد یکی از ویژگی­های رفتاری توانایی پیش­بینی می باشد. سود های ویژه ی چندین دوره ممکن می باشد برای پیش بینی های مرتبط با عملیات آینده ی یک واحد تجاری، در صورتی که سایر عوامل به درستی در حیطه ی کنترل قرار داشته باشند، مورد بهره گیری قرار گیرند.[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس همین هدف سوم می توان به این سوال که آیا سود شرکت می تواند ارزش اقتصادی داشته باشد در حالی که سود شرکت توسط حسابداران قابل دستکاری می باشد و مقدار آن به میل و خواسته ی مدیران تغییر می کند؟

شاید پاسخ ساده ی پرسش فوق این باشد که، سود مورد گزارش و سود پیش بینی شده به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند بر اساس آن جریان سود تقسیمی آینده را پیش بینی کنند. به این دلیل می باشد که سرمایه گذاران به صورتی عیان به سود شرکت توجه زیادی می کنند. سرمایه گذاران برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیش بینی جایگاه خاصی در نظر دارند.[2]

[1] فولادی مسعود،مطالعه تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهامدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،سال 1382،صص 44-46

[2] بختیاری، محمود، مطالعه و مقایسه ی تاثیر سود هر سهم،سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، سال1382، ص 33

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری