عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

         عنوان                                                                                                        صفحه      

چکیده فارسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………3
 • اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………….6
 • جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش………………………………………………………………………………………..6
 • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………7
 • فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 8

 

 • تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی …………………………………………………………………………..9
 • مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 0    مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………16

 • چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………16

گفتاراول : کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………………………………………..16

 • تاریخچه کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………………………………16
 • تعارف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………………………………17
 • برنامه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………..19
 • نظریه های کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………………………………………22

گفتار دوم : رفتار ضد بهره ور ……………………………………………………………………………………………………………30

 • تعاریف و مفاهیم رفتار ضد بهره ور………………………………………………………………………………………..30
 • انواع رفتار های ضد بهره ور و طبقه بندی آنها………………………………………………………………………….33
 • مدل طبقه بندی رفتار ضد بهره ور ………………………………………………………………………………………….38
 • پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل سوم: مواد و روشها

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………46
 • روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………46
 • روش و ابزار گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………..47
 • روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………48
 • جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..51
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………..52

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………54

4-2     توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی  ………………………………………………………………………………………55

4-3 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………….58

4-4  آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………60

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………72

5-2 اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….72

5-3     بحث و تفسیر نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………74

5-4     پیشنهادهای پژوهش براساس آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………78

5-5  محدودیت های پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………….80

5-6     پیشنهادها برای تحقیقات آینده ……………………………………………………………………………………………….81

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………82

فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………86

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..88

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………103


 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.