عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان                                                                                                                                                                                                        صفحه

جدول 3-1 ضریب آلفای کرونباخ …………………………. 50

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………….. 55

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………….. 55

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات……. 56

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……… 57

جدول 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر رفتار ضد بهره وری.. 58

جدول 4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی مولفه های کیفیت زندگی کاری    59

جدول 4-7 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی. 60

جدول 4-8 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی 61

جدول 4-9 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی. 62

جدول 4-10 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی 63

جدول 4-11 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی 64

جدول 4-12 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی 65

جدول 4-13 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی 66

جدول 4-14 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی 66

جدول 4-15 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین ارتباط همبستگی 67

جدول 4-16 نتایج آزمون معنی داری فریدمن………………… 68

جدول 4-17 میانگین گروهی هر یک از مولفه های کیفیت زندگی کاری. 69

جدول 5-1  فرضیه ها و نتایج و پیشنهاد های مربوط به آنها…………………………………………………………………………………80

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                                                         صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش……………………………. 14

شکل 2-1 انواع رفتار های ضد بهره وری…………………… 38

نمودار 4-1 توزیع جنسی پاسخگویان……………………… 93

نمودار 4-2 توزیع سنی پاسخگویان………………………   93

نمودار 4-3 توزیع اندازه تحصیلات پاسخگویان……………….   94

نمودار 4-4 توزیع اندازه سابقه خدمت پاسخگویان……………   94

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.