عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

1  تعریف ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی[1]، استراتژی یا راهبرد جدیدی در بازاریابی می باشد که با ترکیب “آمیخته بازاریابی” و “آمیخته پیشبرد” در برنامه ریزیها، باعث افزایش اثربخشی فعالیتهای تبلیغاتی می گردد و رسیدن به اهداف ارتباطی را با قوت و شدت بیشتری پیگیری می کند.

در واقع IMC ترکیب ممکن و چسبنده ای از فعالیتهای ارتباطات بازاریابی و تبلیغات، عملیات رسانه و تکنیک ها و  روش هایی می باشد که:

  • پیام متناسب شده و معینی را به مخاطبان معینی در بازار هدف می رساند.
  • این اجزاء یعنی آمیخته تبلیغات و آمیخته بازاریابی، دارای ارتباط دو سویه و تعاملی هستند.
  • ترکیب این اجزاء دارای قدرت و اثر سینرژیک هستند[7].

یک تیم پژوهشی از اتحادیه شرکت های تبلیغاتی آمریکا  تعریفی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه به تبیین زیر ارائه داده می باشد:

“مفهومی از برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی که ارزش افزوده [2]یک برنامه جامع و کامل را شناسایی و تأثیر کلیدی ابزار های متنوع ارتباطات مثل تبلیغات عمومی، پاسخ مستقیم، ترویج فروش و روابط عمومی را ارزیابی و این ابزارها را برای رسیدن به شفافیت ، انسجام و حداکثر تاثیر ارتباط ترکیب می کند.”

تعریف این اتحادیه بر فرآیند بهره گیری از تمامی اشکال ترویج برای به حداکثر رساندن ارتباط موثر تمرکز دارد. آقای دن شولتس از دانشگاه نورث وسترن از فرآیند ارتباطات یکپارچه بازاریابی تحت عنوان روش تصویر بزرگ [3]برای برنامه ریزی بازاریابی و برنامه های ترویجی  شرکت ها یاد می کند.

[1] Integrated marketing Communication(IMC)

[2] Added Value

[3] Big- Picture

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری