عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار 1-1: مدل C3 اوهما……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..5

نمودار 1-3: نمودار هیستوگرام فرضیه اول……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..95

نمودار 2-3: نمودار هیستوگرام فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ………………………………………………………..95

نمودار 1-4: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..100

نمودار2-4: نمودار میانگین سه متغیر…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………104

 

 

 

 


 

فهرست جداول

جدول 1-1: شبکه بازاریابی سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36

جدول 1-3: جامعه آماری پژوهش. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول 2-3: پراکندگی متغیرها………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………92

جدول 3-3: متغیرهای مورد نظر در پژوهش………………………………………………………………………. …………………………………………………………….94

جدول 4-3: مقیاس های مورد بهره گیری در پژوهش……………………………………………………………………………. …………………………………………….94

جدول 1-4:اطلاعات مربوط به تحلیل داده های پرسشنامه………………………………………………………………. ………………………………………….100

جدول 2-4: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………101

جدول 3-4: درصد فراوانی متغیر سابقه………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..102

جدول 4-4: آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………103

جدول 5-4: آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….103

جدول 6-4: آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………104

جدول 7-4: آزمون فرضیه صفر…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………105

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید