عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-  انجام پژوهش های رویدادی در یک بازار سهام کوچک

پژوهش های رویدادی یکی از متدولوژی های عملی در حسابداری می باشد که به گونه گسترده مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این پژوهش ها برای کشف تغییرات قیمت غیر عادی در دارایی­های مالی در دوره ی زمانی اطراف رویدادهای مختلف طراحی شده­اند. در روش استاندارد پژوهش­های رویدادی، بازده غیر عادی عبارت می باشد از تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار. بازده مورد انتظار نیز  عبارت می باشد از بازده بدون احتساب رویداد مورد نظر.در اقدام برای سنجش بازده غیر عادی روش های زیر متداول می باشد:

1.بازده میانگین تعدیل شده: این کمیت با کسر میانگین بازده واقعی سهم i در طول دوره ی برآورد از بازده واقعی سهم مذکور در دوره ی رویداد به دست می آید. در این روش ریسک سهم یا بازده پرتفوی بازار در دوره ی رویداد کنترل نمی گردد.

2.بازده تعدیل شده ی بازار: بازده غیر عادی با کسر بازده بازار از بازده واقعی سهم i در دوره ی رویداد به دست می آید. در این روش ریسک سهم معادل ریسک پرتفوی بازار در نظر گرفته می گردد.

3.خطای پیش بینی الگوی بازار: بازده غیرعادی طبق این روش از تفاضل بازده واقعی سهم i در دوره­ی رویداد با بازده پیش بینی شده (بر اساس الگوی بازار) به دست    می­آید.

برای انجام دقیق یک پژوهش رویدادی نیاز به داده های قیمت روزانه می باشد تا بتوان تغییرات را در روزهای اطراف رویداد  مطالعه نمود.[1]

گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری بهره گیری می­گردد، اما کاربرد آن در بازارهای کوچک سرمایه که ویژگی­شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین می باشد، با محدودیت هایی همراه می باشد.در بورس های کوچک (مانند بورس اوراق بهادار تهران)، داده های روزانه ی قیمت به گونه پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده می باشد تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش های رویدادی با محدودیت همراه باشد، به طوری که نتایج به گونه گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد.

به مقصود رفع این محدودیت پژوهش هایی صورت گرفته می باشد که پژوهش هینکل و کراوس[2] (1988) با عنوان «اندازه گیری اثرات رویداد در سهام های کم گردش» را می توان به عنوان اولین پژوهش در زمینه ی محدودیت نبود داده های پیوسته ی قیمت در سهام های کم گردش نام برد.

کمپل و ویسلی [3] و کووان و سار جینت [4] با در نظر گرفتن نمونه ای از سهم های کم گردش در بورس نیویورک، به مطالعه قدرت و ویژگی های آزمون های آماری در سهم ها و بازارهای کوچک پرداختند . در این دو پژوهش راه کار جدیدی برای پر کردن جاهای خالی در داده های پیوسته ی بازده ارائه نشده می باشد و تنها اثر این محدودیت بر آزمون های آماری مورد توجه قرار گرفته می باشد. نتیجه ی هر دو پژوهش حاکی از عدم کارایی بعضی آزمون های آماری در سهم های کم گردش می باشد.

مهم­ترین پژوهش در زمینه ی سهم­های کم گردش، رامسی و ماینز [5] (1993) می­باشد. در این پژوهش ضمن ارائه ی روش دادوستد تا دادوستد [6] برای برآورد بازده مورد انتظار در محدوده­ی رویداد، نتایج آزمون های آماری در مورد این روش با بهره گیری از شبیه سازی یک رویداد مصنوعی در بازار کانادا مطالعه شده می باشد. بدین مقصود سهام شرکت­های مورد مطالعه در سه دسته ی پر گردش ، متوسط و کم گردش تقسیم بندی شده ست .

نتایج این پژوهش نشان داد که روش معمول محاسبه­ی بازده غیرعادی و آزمون­های آماری عادی در مورد سهام های پر گردش و متوسط، کارایی دارد ، در حالی که برای سهام های کم گردش روش داد و ستد تا داد و ستد کارایی بهتری دارد . [7]

[1] – jan bantholdy , dennis olson , paula pear , conducting event studies . on asmall stock exchange , financial research group 2006.

[2] –  Heinkel & kraus

[3] – campbell & wasley

[4] – cowan & sergeant

[5] – maynes & Rumsey

[6] – trade- to – trade

[7] – jan bartholdy , dennis olson & paula peare , conducting event studies on a small stock exchang , finance research group

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری