عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت انتخاب مدل ونگ و شولتز

 1. بهره گیری از پایگاه اطلاعاتی شفاف در زمینه مشتری که در این پایگاه داده بازار از 4 بعد تقسیم شده می باشد:
 • رفتار مخاطب در طبقه محصول
 • پیشینه خرید
 • اطلاعات روانشناختی
 • ویژگیهای جمعیت شناختی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تقسیم بندی مخاطبین هدف به سه گروه :
 • نوسان دار
 • رقابتی
 • وفادار
 1. بکار گیری روشهای کار آمد و ویژه برای هر گروه از مخاطبین و تخصیص منابع
 2. داشتن تفکر چرخه مر حیات به محصولات و به مشتریان در مدل فوق ، در نتیجه بکار گیری روشهای متنوع بازاریابی
 • گروه نوسان دار – ایجاد وفاداری
 • گروه رقابتی – امتحان / حجم خرید / ایجاد وفاداری
 • گروه بهره گیری کنندگان وفادار – حفظ تداوم بهره گیری
 1. بهره گیری از یک آمیخته مناسب برای هر مخاطب (نوسان دار ، رقابتی ، وفادار) در جهت افزایش بهره وری آمیخته ( تاثیر + کارایی ) در هنگام بکار گیری
 2. داشتن مزیت رقابتی و عدم کپی برداری از این روش

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

 • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
 • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

 1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
 2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
 3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
 4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری