عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

چکیده‌ی فارسی ۴

فصل اول: مقدمات و کلیات ۱۳

۱-۱- مقدمه ۱۴

۱-۲- تعریف مسئله ۱۷

۱-۳- فناوری‌های جدید ۱۹

۱-۳-۱- سیستم‌های همیار خرید ۱۹

۱-۳-۲- آینه‌ هوشمند ۲۲

۱-۳-۳- RFID ۲۴

۱-۴- جنبه نوآوری پژوهش ۲۵

۱-۵- پیشینه‌ی پژوهش ۲۶

۱-۶- توجیح ضرورت انجام طرح ۳۰

۱-۷- هدف از اجرا ۳۱

۱-۷-۱- هدف اصلی ۳۱

۱-۷-۲- اهداف فرعی ۲۸

۱-۸- فرضیات مساله ۳۲

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ پژوهش ۳۳

۲-۱- وضعیت RFID در گذشته وحال ۳۴

۲-۲- RFID چگونه کار می کند؟ ۳۶

۲-۳- RFID، فناوری و روش های دسته بندی کردن RFID ۳۷

۲-۴- استاندرهای شناسه‌گذاری RFID ۴۴

۲-۵- مزایای بهره گیری از RFID ۴۷

۲-۵-۱- در خرده‌فروشی‌ها ۴۸

۲-۵-۲- در خط تولید ۴۹

۲-۵-۳- در مراکز درمانی ۵۰

۲-۵-۴- مدیریت انبار ۵۲

۲-۵-۵- کنترل تردد ۵۲

۲-۵-۶- ردیابی و تشخیص حیوانات ۵۳

۲-۵-۷- سیستم‌های هوشمند ۵۴

۲-۶- موانع در انتشار و پیاده‌سازی فناوری RFID ۵۵

۲-۶-۱- چالش‌های فناوری ۵۶

۲-۶-۲- هزینه‌ی تگ‌ها و پیاده‌سازی ۵۸

۲-۶-۳- استانداردسازی ۶۰

۲-۶-۴- حریم خصوصی و پذیرش مصرف‌کننده ۶۲

۲-۶-۴-۱- دستور از بین‌بردن ۶۵

۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده ۶۶

۲-۶-۵- پذیرش کارمندان ۶۷

۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای) ۶۸

۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ ۶۹

۲-۸- مدل پذیرش فناوری ۷۲

۲-۹- مدل پذیرش فناوری (TAM) و RFID ۷۳

۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری ۷۵

۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی ۷۶

۲-۱۰-۲- اثبات نتایج ۷۷

۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری ۷۹

۲-۱۰-۴- جنسیت ۸۱

۲-۱۰-۵- تجربه ۸۳

۲-۱۰-۶- فرهنگ ۸۴

۲-۱۱- رضایت‌مندی ۸۵

۲-۱۲- قصد بهره گیری از فناوری ۸۶

۲-۱۴- مدل پژوهش ۸۷

فصل سوم: روش پژوهش ۸۹

۳-۱- روش پژوهش ۹۰

۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات ۹۰

۳-۳- طراحی مطالعه ۹۰

۳-۴- طراحی نمونه ۹۱

۳-۵- گردآوری اطلاعات ۹۳

۳-۶- طراحی پرسش‌نامه ۹۳

۳-۷- اعتبار داده‌های پژوهش ۹۵

۳-۸- جامعه‌ی آماری ۹۵

۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه ۹۵

۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۶

۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده ۹۸

فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های پژوهش ۹۹

۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه ۱۰۰

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۴-۲- مشاهدات توصیفی ۱۰۰

۴-۳- روایی و پایایی ۱۰۲

۴-۳-۱- روایی ۱۰۲

۴-۳-۲- پایایی ۱۰۴

۴-۴- آزمون فرض‌های پژوهش ۱۰۶

۴-۴-۱- مطالعه ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند ۱۰۶

۴-۴-۲- مطالعه ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت بهره گیری از فناوری موثرند ۱۰۸

۴-۴-۳- مطالعه آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت بهره گیری از فناوری ۱۱۰

۴-۴-۴- مطالعه آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲ ۱۱۱

۴-۵- مطالعه گزاره‌های پژوهش ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات ۱۱۳

۵-۱- مقدمه ۱۱۴

۵-۲- مباحثه ۱۱۴

۵-۲-۱- فناوری‌های جدید ۱۱۴

۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری TAM ۱۱۸

۵-۲-۳- ارتباط شغلی ۱۲۱

۵-۲-۴- قابلیت تبیین نتایج ۱۲۱

۵-۲-۵- نگرانی بهره گیری از فناوری ۱۲۲

۵-۲-۶- فرهنگ ۱۲۳

۵-۲-۷- جنسیت ۱۲۳

۵-۲-۸ تجربه ۱۲۵

۵-۳- نتیجه‌گیری ۱۲۷

۵-۴- محدودیت‌ها ۱۳۱

۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی ۱۳۳

منابع و مآخذ ۱۳۵

پیوست‌ها ۱۴۰

پیوست ۱: پرسش‌نامه ۱۴۰

پیوست ۲: فروشگاه‌های جامعه‌ی آماری ۱۴۴

چکیده‌ی انگلیسی ۱۴۹

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– هدف از اجراء

۱-۷-۱- هدف اصلی

هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل این مسئله می باشد که فناوری جدید و تکنولوژی جدید چه مزایای برای یک خرده‌فروشی دارد و ایجاد زیرساخت یک فناوری جدید (RFID) تا چه اندازه مورد قبول کارمندان یک کسب ‌وکار می باشد و چه عواملی بر پذیرش این فناوری در سازمان‌ها به‌خصوص خرده فروشی‌ها تاثیرگذار می باشد. به گونه خاص منظر‌های ذیل مورد مطالعه قرار می گیرد: سودمند بودن فناوری و امتیازات جدید برای خرده فروشان (مانند بالا بردن احتمال کسب اطلاعات از محصولات و رفتار مصرف کننده، تسهیل در بهبود طریقه فروش؛ و تاثیر بر رفتار خرید مصرف کننده.)؛ عوامل موثر بر پذیرش فناوری توسط کارمندان خرده فروشی‌ها و سازمان‌ها. لذا سوال اصلی پژوهش پس از معرفی فناوری (RFID) به تحلیل این مسئله می‌پردازد که: کدام یک از ویژگی‌های کارمندان بر پذیرش فناوری RFID تاثیرگذار می باشد؟

 

۱-۷-۲- اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر فناوری در خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر فناوری بر جذابیت پایانه فروش
 • RFID چیست؟
 • مزایا و معایب بهره گیری از RFID چیست؟
 • مطالعه سازگاری با فناوری جدید در سطح پذیرش آن
 • مطالعه ارتباط شغلی کارکنان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه نتایج به دست آمده از فناوری توسط کارمندان بر سطح پذیرش فناوری RFID
 • مطالعه تجربه کارکنان در بهره گیری از فناوری RFID بر سطح پذیرش آن
 • مطالعه قابل اطمینان بودن و امنیت بهره گیری از فناوری RFID
 • مطالعه عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFID در سطح خرده فروشی‌ها
 • مطالعه تاثیر جنسیت بر پذیرش فناوری RFID