عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ترویج سبز :

به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگان می باشد که با فعالیت های شرکت ارتباط دارند . ترفیع واقعی یک محصول یا شرکت نیازمند یک تغییر در محصول ، فرآیند یا تمرکز مشارکتی می باشد (مانند تغییرات غیر استراتژیک) . ارتباط محیطی در ترفیع خیلی مفید می باشد(پولونسکی و روزنبرگ ,2001).

مشتریان می توانند با تبلیغات و پیام های ترفیعی که منعکس کننده تعهد یک شرکت درمورد محیط زیست می باشد تاثیر بگذارند (کامینو،2007 /گروو  ,1996).

4-6-2- توزیع سبز

زنجیره عرضه چارچوبی برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار برای تمام بخش های درگیر می باشد . زنجیره عرضه سبز اخیرا بوسیله قوانین محیطی برای شرکت های تولید کننده سبز و فعالان زنجیره عرضه که مشتاق توسعه فعالیت های دوستانه زیست محیطی هستند ایجاد شده می باشد . ارتباط موضوعات اجتماعی ، سیاسی به موضوعات زیست محیطی شرکت های تولید کننده را به زنجیره عرضه سبز برای بهبود عملکرد اقتصادی و محیطی تشویق نمود(هانگ چنگ ،2008).

مدیریت زنجیره عرضه سبز افزایش عملکرد محیطی شرکت های درون سازمانی مشارکتی با بخش های تجارت و افزایش کارایی با برنامه های ذخیره هزینه و از بین بردن ریسک فعالیت های مدیریتی می باشد (هانگ , کن و جانگ ،2009). برای اطمینان دوباره از فعالیت های تجاری مورد قبول ، شرکت های تولید کننده سبز اغلب تشویق به ایجاد زنجیره عرضه برای توسعه سیستم های مدیریت محیطی (EMS) بوسیله استانداردهای ایزو 14000می شوند . موفقیت کاربرد EMS بوسیله ایجاد تکنولوژی جدید و فرصت برای مدیریت موثر اثرات محیطی می باشد. سهم دانش درون سازمانی در زنجیره عرضه سبز نیز شامل فعالیت های انتقال یا انتشار دانش سبز از شرکت تولید کننده سبز به حامیان آن با یک توجه موثر برای توسعه توانایی های جدید برای فعالیت های موثر می باشد (هانگ چنگ ،2008).

توزیع سبز دارای 2 جنبه می باشد : جنبه درونی و جنبه بیرونی. در جنبه درونی محیط داخلی علاوه بر رعایت مسائل زیست محیطی در فرآیندهای داخلی شرکت ، کارکنان و مدیران احساس آرامش کنند و در جنبه بیرونی بایستی مکان های عرضه ای که کمترین آسیب را به محیط زیست می رسانند را انتخاب نمود(پولونسکی و روزنبرگ, 2001).

توزیع سبز بایستی با کاهش آلودگی و نگهداری منابع در انتقال محصولات به بازار همراه باشد(گروو،1996).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران