عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

3  برنامه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری:

برنامه های کیفیت زندگی کاری در برگیرنده اشکال گروهی کار، مشخصات موثر بر رضایت مندی محیط کار و بهره وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی، جریان کار، سبک های مدیریتی و محیط فیزیکی کار می باشد. برنامه های کیفیت زندگی کاری توجه ویژه ای به گروههای کاری و غنی سازی شغل دارد. ” لوتانز (2002)”  تصریح می کند که در آغاز رشته رفتار سازمانی فقط به رویکردهای غنی سازی برای طراحی شغل توجه داشت، اما حالا از رویکرد کیفیت زندگی کاری به عنوان یک موضوع اجتماعی مهم در سرتاسر جهان برای طراحی شغل بهره گیری می گردد. ” لیز وکرنز (2005) ” بهبود کیفیت زندگی کاری را برای سازمانها ضروری می دانند.  آنها اعتقاد دارند کیفیت زندگی بالا موجب حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان می گردد. شاخص های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه آنان عبارتند از: متعهد بودن به سازمان، طرفداری مدیریت از کارکنان، طرفداری از همکاران، جو اعتماد، درک رهبر، تکریم متقابل، به رسمیت شناخته شدن و ابراز وجود، پاداش غیر مادی، پاداش مادی و ارتباط بین هم رده ها. “پوراس و سیلور (1998)” و “رابینز (1378)”  برنامه های کیفیت زندگی کاری را به عنوان یکی از عوامل تغییر برنامه ریزی شده می دانند. در الگوی ” کاسیو” (1998) کیفیت زندگی کاری چند جنبه از نیازهای کارکنان در ابعاد مختلف را شامل می گردد که عبارتند از: مشارکت کارکنان، ارتباطات کارکنان، بهداشت و سلامتی، امنیت شغلی کارکنان، پرداخت منصفانه، غرور و افتخار شغلی کارکنان، ایمنی و حفاظت صنعتی و هویت سازمانی. ” کاسیو” این مولفه ها را رموز افزایش بهره وری مطلوب نیروی انسانی می‎داند. “بودیج و بونو (1982) ” برنامه های کیفیت زندگی کاری را در قالب پاداش مناسب و کافی، شرایط کاری ایمن و سالم، فرصت بهره گیری از توانایی ها و شایستگی های کارکنان، انسجام اجتماعی در سازمان،  رعایت حقوق اساسی کارکنان در محیط کار، کار و فضای عمومی زندگی، ارتباط اجتماعی بین کار و زندگی، فرصت رشد مستمر و امنیت شغلی اختصار می کنند. ” لورینگ و موسکویتس ” برای کیفیت زندگی کاری پنج ویژگی را برشمرده اند: مشارکت بیشتر کارمندان، حساسیت بیشتر نسبت به موضوعات مربوط به کار خانواده،  ارتباطات دو سویه، تقسیم بیشتر سود، لذت و شادی بیشتر. (سلطانی و داستانی، 1389، 52-50)

برنامه های کیفیت زندگی کاری چارچوبی را برای هماهنگی، ایجاد، بقا یا ادامه و بهبود عملکرد و افزایش کارآیی سازمان فراهم می آورد و احتمال اینکه به مقصود افزایش سود در بخشی از یک شرکت یا سازمان، مورد بهره گیری قرار گیرد بسیار زیاد می باشد. برنامه های کیفیت زندگی کاری طوری طراحی شده اند که تمام گروه های ذینفع سود ببرند، یا حداقل هیچ کدام ضرر عمده ای نداشته باشند. بر اساس زیر بنای این اصل، وقتی تمام گروه ها سود ببرند، تغییر آسانتر ایجاد می گردد. البته برنامه های کیفیت زندگی کاری، حرکتی به سوی لزوم همکاری بیشتر با دانش و مهارتهای تاکتیکی نیروی کار می باشد و کوشش برای بازسازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل ساز و کاری می باشد که تغییرات را در طی زمان معرفی و حفظ می کند. (شیرزاد کبریا و بردبار، 1388، 139)

گروهی هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را  بهبود شرایط کاری و افزایش در تاثیر سازمانی می دانند. گروهی دیگر هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را ایجاد سازمان هایی می دانند که هم در ارائه برنامه ها و خدماتی موثرتر باشد که ارزش آن به وسیله جامعه تعیین می گردید و هم زمینه ای پاداش دهنده و تحریک کننده برای کارکنان به وجود آورد. هر چند برنامه های کیفیت زندگی کاری با هم تفاوت عمده دارند  و دارای اهداف جزئی متعددی هستند اما همه این برنامه ها یک هدف کلی دارند. یعنی می خواهند ساختار سازمانی را ارگانیک، پویا، انسانی و در عین حال سازمان را مکانی جالب تر و رضایتمندانه تر برای کار نمایند. (شیرزاد کبریا و بردبار، 1388، 139)

فواید و مزایای ناشی از اجرای برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری در قالب سه مقوله عمده زیر قرار میگیرد: 1- افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کاهش ترک شغل از طرف کارکنان و این امر مستقیم ترین فایده آن می باشد. 2- افزایش بهره وری 3 – افزایش تاثیر سازمانی که خود مرتبط با دو مورد مذکور می باشد. (پرداختچی و همکاران، 1388، 166–165)

در طی سالهای اخیر، برنامه های کیفیت زندگی کاری تأثیر اساسی و مهمی در افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نتیجه کارآیی و تاثیر سازمانها و شرکتهای بزرگ بر عهده داشته می باشد. برنامه های       استراتژیک ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی در سازمانها یک رویکرد درون گرا و گسترده می باشد. این بدین معنی می باشد که نیروی انسانی کار آمد، تأثیر محوری در تحول  سازمان اعمال می کند. در گذشته صرفا زندگی غیرکاری مد نظر و مورد تاکید بوده می باشد اما در جامعه امروزی بهبود کیفیت زندگی کاری از اولویتهای سازمانها می باشد. کیفیت زندگی کاری یک برنامه جامع و وسیعی می باشد که به مقصود جلب رضایت و توجه کارکنان و کمک به آنها جهت مدیریت تغییرات و حفظ کارکنان در سازمانها طراحی می گردد. نارضایتی از کیفیت زندگی کاری مشکل اساسی می باشد که بدون در نظر داشتن پست و جایگاه، همه کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. جداکردن و شناسایی تمام جنبه های تاثیر گذار در کیفیت زندگی کاری، کار بسیار پیچیده ای می باشد. (هاشمی مطلق و مظفری، 1389، 11–10)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می گردد بازتابی می باشد از اهمیتی که همگان برای آن قائل هستند. بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی بوده و در پی کاری معنادار می باشند. کیفیت زندگی کاری یکی از خواستگاه های مهم توسعه سازمانی می باشد و توسعه سازمان ترکیبی تکامل یافته از علم و هنر می باشد که هم   زمینه تخصصی عملکرد اجتماعی و هم قلمرو مطالعه و کاوش علمی را تشکیل می دهد. بهبود کیفیت زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان و کارکنان درآمده می باشد. از آنجایی که بین رویه های مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری ارتباط مستقیمی هست فلذا حیات مجدد برای کارکنان از طریق ارتقاء کیفیت زندگی کاری، کلید موفقیت هر سازمانی به شمار می رود. (فرنیا و شجاعی، 1388، 162)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.