عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

روش شناسی پژوهش به منزله گذر پژوهش از ذهن به عین و یا به بیانی دیگر گذر از رویکرد نظری به عملیاتی کردن پژوهش می باشد. به اظهار روشن، روش شناسی پژوهش ناظر بر روش ها و شیوه های پاسخگویی به سوالات پژوهش و چگونگی عبور از مجهولات به معلومات می باشد. همچنین مانند ویژگی های یک مطالعه علمی و بی طرفانه، بهره گیری از یک روش شناسی مناسب پژوهش می باشد. یک پژوهشگر پس از انتخاب و تعیین موضوع پژوهش بایستی در فکر انتخاب روش انجام پژوهش باشد. مراد از انتخاب روش پژوهش این می باشد که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای مطالعه موضوع خاص لازم می باشد. پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم بکار می رود. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پس هنگامی می توان در مورد مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف هر انتخاب روش پژوهش آن می باشد که پژوهشگر مشخص نماید چه روش و شیوه ای او را دقیق تر، سریع تر و آسان تر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری می نماید. بنابراین نیاز می باشد روش پژوهش و هم چنین جامعه آماری به گونه واضح و عیان تعریف و تعیین گردد تا با تشریح و اظهار آن بتوان بینش لازم را نسبت به نحوه ی انجام پژوهش و مطالعه در جهت کسب نتایج بدست آورد. در واقع این روش پژوهش و جامعه آماری می باشد که قلمرو اجرایی پژوهش را مشخص و محدود می کند. با شناخت آنها می توان به نحوه و مراحل مطالعه صحت و سقم فرضیات و استنتاج از پژوهش پی برد [18].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  4. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  5. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری