عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز

در بازاریابی سبز، مفاهیم سبز دیگری هست مانند:

مصرف کنندگان سبز: مصرف کنندگان سبز افرادی هستند که خیلی در مورد محیط طبیعی نگرانند و خرید و رفتارهای مصرفی‌شان را به مقصود طرفداری از محیط از طریق خرید محصولاتی که از نظر محیطی سالم‌اند اصلاح می‌کنند (گاوونی[1]، 2004(

تولید سبز: تولید با بهره گیری از فناوریهایی که آلودگی را محدود و یا حذف می‌کنند و یا اثرات محیطی سودمندی دارند.

حسابداری سبز: رویه‌های حسابداری که کوشش می کنند ارزش پولی برای سرمایه‌های اکولوژیک و صدماتی که به جنگلها وارد می گردد را در نظر ‌گیرند (ویتزل، 1999(

به گونه کلی می‌توان گفت سبز واژه‌ای می باشد که در بازاریابی ریشه در مباحث اکولوژیک و محیط دارد و سازمانها یا افراد زمانی که می‌خواهند راجع به فشارهای محیطی یا اکولوژیکی صحبت کنند آن را به کار می‌برند.

5-2-استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز

فرآیند بازاریابی شامل یک دامنه وسیعی از فعالیت های استراتژیکی تا تاکتیکی می باشد. در بحث ما، مفهوم قواعد بازاریابی شامل استراتژی های بازاریابی و آمیخته های بازاریابی می باشد . ما از این مفاهیم که توسط کاتلر ارایه گردید بهره گیری
می کنیم .

استراتژی بازاریابی بوسیله یک حلقه مستمر که توالی آن با اندازه گیری تقاضا، بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی که منجر به مزیت رقابتی می گردد، به وجودمی آید .

بهره گیری از چارچوب ارائه شده استراتژی بازاریابی و آمیخته های بازاریابی موضوعاتی را در بازاریابی سبز به تبیین زیر
می تواند تشریح کند :

[1] Govina

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید