عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه لاولر:

وی به (Q.W.L) به عنوان وسیله ای برای بهبود روابط مدیریت – نیروی کار نمی نگرد به همین دلیل از پروژه‎های (Q.W.L) برای افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان بهره گیری می گردد. مهمترین مشخصات پروژه‎های (Q.W.L) از نظر لاولر(1982) به تبیین زیر می باشد:

1- ساختار کمیته مشترک 2- قرارداد. 3- اهداف، شامل: الف) اهداف اتحادیه ها ب) اهداف مدیریت ج) اهداف مشترک 4- جدایی مذاکرات دسته جمعی از (Q.W.L) 5- برنامه ها با پروژه های اشتراکی آزمایشی، به این معنی که پروژه های (Q.W.L) معمولاً کار خود را با پروژه های آزمایشی آغاز می نمایند. 6- برنامه های آموزش (Q.W.L) 7- سطوح تغییر 8- تسهیل کنندگان شخص ثالث

بهره گیری از روش های جامعه شناسی فرد کمک های برجسته ای به (Q.W.L) کرده اند این روش ها از طریق روانشناسان اجتماعی به مرحله اجرا در می آیند و بدین وسیله کوشش می گردد تا ماهیت عقلایی‎گرایی در زندگی سازمان روشن گردد. (ضیایی بیگدلی، 1388، 112-111)

نظریه ورتر:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از رایج ترین روش های مورد بهره گیری برای افزایش برنامه های (Q.W.L)، رویکرد مشارکت کارکنان  می‎باشد. این روش از چندین شیوه سیستماتیک فرعی تشکیل گردیده می باشد که طی آن کارکنان می توانند بر تصمیماتی که بر آن ها و بر روابطشان با سازمان اثر می گذارد دخالت نماید. احساس مسئولیت کارکنان با به کارگیری این روش افزایش یافته، حتی گاهی اوقات ممکن می باشد این احساس در ایشان به وجود آید که مالک تصمیماتی می باشند که در اخذ آنان مشارکت نموده اند. به عقیده وی برای موفق بودن در پروژه های (Q.W.L) بایستی به آن به عنوان چیزی بیش از چند تکنیک سیستماتیک نگریست. پس (Q.W.L) بایستی جزیی از فرهنگ سازمانی گردد. سازمان های بسیاری در آمریکا این فلسفه را در ساختار سازمانی‎شان تزریق کرده اند تا بدین ترتیب رضایتمندی کارکنانشان را افزایش دهند. از نظر ورتر برای ایجاد همکاری در کارکنان می توان از یکی از پنج روش زیر بهره گیری نمود:

1- دوایر کنترل کیفی 2- تیم سازی 3- سیستم های اجتماعی- فنی 4- گروه های کاری مستقل
5- دموکراسی صنعتی یا دخالت کارگران در امور مربوط به خود (ضیایی بیگدلی، 1388، 112-111)

نظریه والتون:

والتون (1973) در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد. نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد آن می باشد که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند. این متغیرها عبارتند از:

1– پرداخت منصفانه و کافی. 2– محیط کاری ایمن و بهداشتی. 3– تامین فرصت رشد و امنیت مداوم  4– قانون گرایی در سازمان کار 5– وابستگی اجتماعی زندگی کاری. 6– فضای کلی زندگی. 7– یکپارچگی و انسجام در سازمان کار. 8– توسعه قابلیت های انسانی. (مهدی زاده اشرفی و ایلکا، 1389، 4–3)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.