عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار ی موضوع و روش پژوهش

موضوع پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت و حجم معاملات سهام می باشد.برای این مقصود شش فرضیه تدوین گردید و برای مطالعه این شش فرضیه داده های جمع آوری شده در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفتند.در بخش اول هم تاثیر اعلان بر حجم معاملات و هم تاثیر اعلان بر قیمت سهام مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمون حجم از نسبت تعداد سهام معامله شده بر کل سهام قابل معامله بهره گیری گردید. برای آزمون قیمت از میانگین موزون قیمت (نسبت جمع ریالی معاملات به حجم معاملات)، بازده سهام، بازده غیرعادی و مجذور بازده غیرعادی بهره گیری گردید و تغییرات آنها در دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مطالعه شده می باشد. از آزمون برابری میانگین ها در دوره ی رویداد و دوره ی برآورد، بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS و در سطح اطمینان 95 درصد برای هر یک از این متغیرها بهره گیری شده می باشد تا مشخص گردد که آیا این متغیرها در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد اختلاف معنی داری داشته اند یا خیر. در بخش دوم و سوم فقط قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته می باشد. در بخش دوم برای آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام بازده غیرعادی به روش مدل بازار به دست آمده می باشد و با بهره گیری از مقایسه ی آماره ی براون و وارنر(1985) با آماره ی t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد به قبول یا رد فرضیه پرداخته شده می باشد.در بخش سوم نیز بازده غیرعادی به روش بازده میانگین تعدیل شده محاسبه شده می باشد و با بهره گیری از آماره ی معرفی شده توسط براون و وارنر در سال 1985 تحلیل آماری مربوطه انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید