مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

3- اثر اعلان  تعدیل سود پیش بینی شده بر بازده سهام

برای انجام این آزمون در ارتباط یAPI به جای بهره گیری از بازده های غیر عادی روزانه (eqt) از بازده های واقعی روزانه بهره گیری می گردد و با رسم نمودار مربوطه طریقه تغییرات بازده در طول دوره ی رویداد مشخص می گردد. انتظار می رود که طریقه تغییرات در دوره ی رویداد بیشتر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پیوست(ب-4) نتایج حاصل از ارتباط ی(3-4) با این تفاوت که به جای بازده­های غیر عادی، بازده روزانه ی سهام در فرمول قرار می گیرد، برای 22 روز مذکور ارائه شده می باشد. در ادامه نمودارهای مربوطه برای دوره ی رویداد و دوره ی برآورد ترسیم شده و نتایج آزمون آماری ارائه شده می باشد.

چنانچه اعلان سود بر قیمت سهام مؤثر باشد ، بایستی در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد، تغییر قیمت بروی سهام نظاره گردد . برای رسم نمودار این آزمون ، روی محور x ها روز های مورد نظر و روی محور Y ها نتایج حاصل از آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر روی بازده سهام روزهای مربوطه قرار گرفته اند. با در نظر داشتن اینکه نمودار فوق بازده ها را به صورت تجمعی نمایش می دهد پس برای توصیف آن بایستی شیب نمودار در دوره ی رویداد و دوره ی برآورد با هم مقایسه شوند و همان گونه که نمودار نشان می دهد تغییر قابل ملاحطه ای در شیب نظاره نمی­گردد.

همان گونه که در نمایه ی 4-10 ملاحظه می گردد برای کل موارد اعلان تعدیل سود و موارد اعلان مثبت زیرا سطح اهمیت آزمون لون کمتر از 5درصد  شده می باشد ، پس با اطمینان 95 درصد واریانس دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مساوی نیستند و از فرض  عدم برابری و اریانس ها بهره گیری شده می باشد. از آنجا که سطح اهمیت، در آزمون t برای برابری میانگین ها ، بیشتراز5 درصد می باشد و در نتیجه فرض H0 پذیرفته شده می باشد. یعنی با اطمینان 95 درصد میانگین بازده ها برای دوره ی رویداد و دوره ی برآورد برابر هستند.

برای موارد اعلان منفی تعدیل سود همان گونه که در نمایه ی 4-10 ملاحظه   می گردد زیرا سطح اهمیت آزمون لون بیشتر از 5درصد شده می باشد، پس با اطمینان 95 درصد واریانس دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مساوی هستند و از فرض  برابری واریانس ها بهره گیری شده می باشد. از آنجا که سطح اهمیت، در آزمون t برای برابری میانگین ها ،  بیشتر از5 درصد می باشد و در نتیجه فرض H0 پذیرفته شده می باشد. یعنی با اطمینان 95 درصد میانگین بازده ها برای دوره ی رویداد و دوره ی برآورد برابر هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید