عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7-1- آزمون فرضیه در بخش اول

در بخش اول به تجزیه و تحلیل مواردی پرداخته می گردد که در دوره­ی رویداد و دوره­ی برآورد (یعنی از روز 16- تا روز 5+) وقفه ی معاملاتی نداشته باشند . در این بخش دوره ی رویداد برابر می باشد با 5 روز قبل از اعلان تا 5 روز پس از اعلان ( یعنی از 5- تا 5+ ) و دوره ی برآورد عبارت می باشد از 6- تا 16- ( 11 روز قبل از اولین روز دوره ی رویداد ). بخش اول 3 تفاوت عمده با بخش دوم و سوم دارد که به تبیین زیر اظهار می گردد:

1.در بخش اول فقط مواردی که در طول دوره­ی رویداد و دوره­ی برآورد بدون وقفه بوده­اند مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما در بخش دوم و سوم تمامی موارد اعلان، اعم از اینکه دارای وقفه باشند یا نه مورد مطالعه قرار می گیرند.

2.در بخش اول آزمون حجم و آزمون های قیمت به نحوی که در ادامه می آیدانجام می گردد و پس از بدست آمدن نتایج با بهره گیری از روش آماری برابری میانگین ها، تحلیل آماری انجام شده و نتیجه گیری می گردد. اما در روش دوم و سوم، اولا آزمون حجم انجام نمی گردد (زیرا انجام آزمون حجم نیازمند این می باشد که در دوره ی رویداد مربوط به موارد اعلان وقفه ی معاملاتی وجود نداشته باشد) ثانیا در این دو بخش پس از به دست آمدن بازده غیر عادی با بهره گیری از آماره ی براون و وارنر(1985) تحلیل آماری مربوطه انجام می گردد.

3.تفاوت دیگر این سه بخش در نحوه ی محاسبه ی بازده مورد انتظار می باشد. در بخش اول بازده مورد انتظار عبارت می باشد از بازده بازار(rmt )، یعنی بازده روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت (TEDPIX)، در بخش دوم بازده مورد انتظار از طریق برآورد مدل بازار بدست می آید و در بخش سوم بازده مورد انتظار عبارت می باشد از میانگین بازده 180 روز قبل از دوره ی رویداد.

خاطر نشان می گردد که در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها آغاز کلیه ی موارد اعلان اعم از موارد اعلان تعدیل مثبت یا منفی مورد مطالعه قرار می گیرند و سپس موارد اعلان تعدیل مثبت و منفی به صورت مجزا مورد آزمون قرار می گیرند. در بخش اول 143 مورد اعلان حائز شرایط آزمون هستند که 45 مورد آن دارای تعدیل منفی و 98 مورد تعدیل مثبت می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید