عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل بازار

در این بخش برای محاسبه ی بازده مورد انتظار و نهایتا بازده غیر عادی از روش مدل بازار بهره گیری می گردد. ابتد آمار توصیفی ارائه می گردد:

4-3-1- آمار توصیفی

آمار توصیفی مربوط به روش بازده های یکجا جمع شده(روش کلی)، روش بازده های یکسان(یکنواخت) و روش دادوستد تا دادوستد به ترتیب در نمایه های­4-13،4-14 و4-15 ارائه شده می باشد.

یادداشت:در این نمایه  آمار توصیفی متغیر های وابسته ی پژوهش در بخش دوم –روش بازده های یکجا جمع شده-ارائه شده می باشد. این نمایه شامل 3 قسمت: آمار توصیفی مربوط به کل موارد اعلان، آمار توصیفی مربوط به موارد اعلان مثبت و نهایتا آمار توصیفی موارد اعلان منفی می باشد. بازده سهام با بهره گیری از ارتباط ی (3-6) محاسبه شده می باشد و برای محاسبه ی بازده سهام، قیمت های پایانی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.بازده غیر عادی با بهره گیری از ارتباط ی(3-7) محاسبه شده می باشد.قابل ذکر می باشد که بازده مورد انتظار با برآورد مدل بازار به دست آمده می باشد.بازده غیر عادی استاندارد شده با بهره گیری از ارتباط ی (3-13) به دست آمده می باشد.آلفا و بتا نیز با بهره گیری از ارتباط ی(3-10)  محاسبه شده اند.

یادداشت:در این نمایه  آمار توصیفی متغیر های وابسته ی پژوهش در بخش دوم –روش بازده های یکجا جمع شده-ارائه شده می باشد. این نمایه شامل 3 قسمت: آمار توصیفی مربوط به کل موارد اعلان، آمار توصیفی مربوط به موارد اعلان مثبت و نهایتا آمار توصیفی موارد اعلان منفی می باشد. بازده سهام با بهره گیری از ارتباط ی (3-6) محاسبه شده می باشد و برای محاسبه ی بازده سهام، قیمت های پایانی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.بازده غیر عادی با بهره گیری از ارتباط ی(3-7) محاسبه شده می باشد.قابل ذکر می باشد که بازده مورد انتظار با برآورد مدل بازار به دست آمده می باشد.بازده غیر عادی استاندارد شده با بهره گیری از ارتباط ی (3-13) به دست آمده می باشد.آلفا و بتا نیز با بهره گیری از ارتباط ی(3-10)  محاسبه شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید