عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2-2-2- آزمون اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام

برای آزمون اثر اعلان تعدیل سودپیش بینی شده بر قیمت سهام از روش های زیر بهره گیری شده می باشد:

1- اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر تغییرات قیمت سهام:

میانگین موزون قیمت با بهره گیری از ارتباط ی (3-3) محاسبه شده می باشد. این میانگین برای 5 روز قبل و 5 روز بعد از روز اعلان (یعنی دوره ی برآورد) محاسبه شده می باشد. چنانچه اعلان تعدیل سود بر قیمت سهام موثر باشد بایستی در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد تغییر قیمت بر روی سهام نظاره گردد.

قابل ذکر می باشد که به مقصود اجرای آزمون آماری برابری میانگین ها، میانگین موزون قیمت برای روزهای ما بین 16- و 6- (دوره ی برآورد) نیز محاسبه شده می باشد.

در پیوست(ب-2) نتایج حاصل از ارتباط ی (3-3) برای این 22 روز ارائه شده می باشد . در ادامه نمودارهای مربوطه برای دوره ی رویداد ترسیم شده و نتایج آزمون آماری ارائه شده می باشد.

چنانچه اعلان سود بر قیمت سهام مؤثر باشد ، بایستی در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد،  تغییر قیمت بروی سهام نظاره گردد . برای رسم نمودار این آزمون، روی محور x ها روز های مورد نظر و روی محور Y ها میانگین موزون قیمت قرار گرفته اند. در نمودار فوق، برای میانگین موزون قیمت در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد تغییر قابل ملاحظه ای نظاره نمی گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید