عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

3   پیشینه پژوهش

انتقاد اساسی وارده بر رویکرد های مرسوم در مدل سازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی این می باشد که شیوه های مرسوم و متداول با ساده سازی بیش از حد شرایط پیچیده بازار در قالب مدل های خطی و نیز برقراری روابط صرفا ساده، توصیفی و کیفی بین متغیرها سر و کار دارند، لذا از فهم صحیح جایگاه رقابتی عاجزند [53].  به این ترتیب به دلیل رخوت در تطابق به موقع با محیط بسیار متغیر کسب و کار ، قادر نخواهند بود در مقایسه با رقبا به تامین به موقع انتظارات مشتریان و ذینفعان و در نتیجه جذب و ترغیب اثر بخش آنها بپردازد [54].

از طرفی، دانشمندان مختلفی مانند بلچ و بلچ[1] ، شولتز و کیچن[2] ، ونگ و شولتز[3]، دانکن[4] مدلهای متفاوتی را برای پیاده سازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی پیشنهاد دادند که این مدلها برای تمام محصولات و خدمات عمومیت داشته و همچنین در مدلهای مطرح شده ارتباطات یکپارچه بازاریابی توسط دانشمندان مختلف، از تمامی عناصر آمیخته ترفیع بهره گیری شده و برای آنها بودجه بندی و تعیین استراتژی شده می باشد که با در نظر داشتن این مدلها و مسائل اظهار شده سوالاتی به تبیین زیر در این پژوهش مطرح می گردند:

سوال اصلی :

  1. آیا هر محصول یا خدمت نیازمند مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی خاص خود می باشد و یا می توان از مدلهای متداول برای هر محصول (خدمت) و بازاری بهره گیری نمود؟

سوالات فرعی :

  1. آیا در طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی تمام عناصر آمیخته ترفیع دارای اهمیت یکسان هستند؟
  2. آیا قضاوت های انسانی در طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی موثر هستند؟
  3. آیا شرایط داخلی و خارجی سازمان و نوع محصول یا خدمت در تعیین مدل آمیخته یکپارچه بازاریابی موثر می باشد؟

در گرد آوری این مقاله تحقیقات متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفت که باعث شکل گیری ایده پژوهش حاضر گردید. مانند این مقالات می توان به موارد زیر تصریح نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Blech & Blech

[2] Shultz & Kitchen

[3] Vang & ztShul

[4] Duncan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری