عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه 2

بخش اول: کلیات پژوهش 3

1-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اظهار مساله 3

2-1-………………………………………………………………………………………………………………………….. ضرورت و اهمیت پژوهش 4

3-1-………………………………………………………………………………………………………………………….. چارچوب مفهومی پژوهش 5

4-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. پرسش پژوهش 6

5-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………….. فرضیه های پژوهش 6

6-1-……………………………………………………………………………………… هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار 6

7-1-……………………………………………………………………………………………………………………………………………. قلمرو  پژوهش 6

8-1- روش پژوهش 6

1-8-1- جامعه آماری 7

2-8-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه 7

3-8-1- روش های گردآوری داده ها 7

9-1-…………………………………………………………………………………………………… روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 7

10-1-……………………………………………………………………………………………………………… موانع ومحدودیتهای پژوهش 8

11-1-……………………………………………………………………………………………… تعاریف واژه های تخصصی (کلیدی) 8

بخش دوم: صنعت بیمه 8

فصل دوم:

ادبیات پژوهش

بخش اول: مبانی نظری 16

1-2- مقدمه 16

2-2- مسئولیت اجتماعی 17

3-2- مفهوم و تعاریف بازاریابی و بازاریابی سبز 19

4-2- مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز 23

5-2-استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز 23

6-2-آمیخته های بازاریابی سبز 25

1-6-2- محصول سبز…………….. 25

2-6-2- قیمت سبز……………. 26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6-2- ترویج سبز :………… 26

4-6-2- توزیع سبز…………………. 26

7-2- عصرهای بازاریابی سبز 27

8-2- فرآیند سبز شدن 29

9-2 – پنج مورد بازاریابی سبز 31

10-2- سطوح بازاریابی سبز 34

11-2- بازاریابی تجاری 35

12-2- طبقه بندی مفهوم بازاریابی سبز از چشم‌اندازهای مختلف 37

1-12-2-  چشم‌انداز محصول‌محور 37

2-12-2- چشم‌انداز هدف….. 37

3-12-2- چشم‌انداز استراتژی 39

1-3-12-2- استراتژی بازار سبز 40

13-2- عوامل تاثیرگذار در توسعه مفهوم بازاریابی سبز 51

14-2- علت های اتخاذ بازاریابی سبز 54

15-2- روش‌های سبز شدن 57

16-2- تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز 66

17-2- چالش های بازاریابی سبز 67

18-2- مزیت های بازاریابی سبز 68

19-2- پیامدهای هزینه یا سود 68

20-2- روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز 69

21-2-  بازاریابی سبز به عنوان یک فلسفه رایج 70

22-2- مدل ترکیب بازاریابی سبز 77

بخش دوم: پیشینه پژوهش 79

3-2- پیشینه و تاریخچه بازاریابی سبز 79

1-3-2- موفقیت سبز…………….. 81

2-3-2- کسب و کار سبز امروزی 82

4-2- مدل 3C اوهما 86

5-2- نتیجه‌‌گیری 87

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه 89

1-3-                            روش پژوهش……………… 89

2-3-جامعه آماری 89

3-3-قلمرو پژوهش 90

1-3-3-قلمرو موضوعی………. 90

2-3-3-قلمرو مکانی………………. 90

3-3-3-قلمرو زمانی………………… 90

4-3-روش نمونه‌گیری……….. 90

5-3-روش گردآوری داد‌‌ه‌ها و اطلاعات: 93

1-5-3- منابع ثانویه 93

2-5-3- منابع اولیه 93

7-3-روایی و پایایی پرسشنامه 95

1-7-3- روایی (اعتبار) پرسشنامه 95

2-7-3- پایایی (اعتماد) پرسشنامه 96

8-3-روش تجزیه و تحلیل داد‌‌ه‌ها: 97

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و اظهار نتایج حاصل از پژوهش

1-4- مقدمه 99

2-4-  بخش اول : آمار توصیفی 99

1-2-4- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان 99

3-4-آزمون فرضیه ها 101

1-3-4- فرضیه اول: 101

2-3-4- فرضیه دوم: 102

3-3-4-فرضیه سوم: 103

4-3-4-آزمون فرضیه اصلی: 104

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 116

1-5-مطالعه نتایج مبتنی بر یافته های پژوهش 116

1-1-5-مطالعه مدل پژوهش 117

2-5-پیشنهادات…………………….. 118

1-2-5- سایر پیشنهادات……. 119

5-5-محدودیت های پژوهش 119

6-5- ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 119

فهرست منابع 121

پیوست: 124

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران