عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

رفتار ضد بهره ور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف مفهومی:

در هر سازمانی یک سری فعالیت هایی هست که متضاد با اهداف سازمانی می باشد و به رفتارهای ضد بهره‎ور معروف می باشد و به عنوان رفتارهای کارکنانی که بصورت عمدی مانع رسیدن به اهداف سازمان می شوند تعریف شده می باشد. رفتار ضد بهره ور اقداماتی می باشد که کارکنان آگاهانه انجام می دهند و اقداماتی نیست که بر حسب تصادف آن را انجام دهند. اگرچه انواع بسیار متفاوتی از رفتارهای ضد بهره ور هست اما تحقیقات این رفتارها را به دو طبقه مشخص دسته بندی کرده می باشد که عبارتند از رفتارهای ضد بهره ور بین فردی و رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی. (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 42)

رفتار ضد بهره ور یک سری رفتارهای عمدی می باشد که توسط کارکنان جهت آسیب رساندن به سازمان انجام می پذیرد که مشتمل بر رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی و بین فردی می باشد که عبارتند از: 1- انحرافات شخصیتی، رفتارهایی می باشد که به داراییها و اموال سازمان صدمه می زند مثل خرابکاری (تخریب عمدی تجهیزات فیزیکی) و سرقت. 2- انحرافات از تولید، که بر کاهش دارایی و بازدهی نتیجه کار اثر می گذارد مثل اتلاف منابع (هدر دادن مواد و زمان) و سوء بهره گیری یا بهره گیری نامناسب از ابزار و تجهیزات. 3- انحرافات سیاسی، که عمدا به منافع افراد به جای سازمان صدمه می زند مثل شایعه پراکنی و گستاخی و بی ادبی.
4- پرخاشگری فردی، که به عنوان برخوردهای فیزیکی و زبانی غیر دوستانه می باشد مثل آزار و اذیت و سوء بهره گیری کردن. (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 44-42)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.