عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل آغاز به چارچوب نظری پژوهش می پردازیم که در دو گفتار مجزا تهیه شده می باشد. در گفتار اول آن تاریخچه کیفیت زندگی کاری و تعاریف و مفاهیم آن و همچنین برنامه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری و نظریه های مربوط به آن بطور کامل تشریح می گردد و در گفتار دوم آن تعاریف و مفاهیم رفتارهای ضد بهره‎ور و ابعاد آن و همچنین طبقه بندی آنها مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد و در پایان فصل نیز به تعدادی از تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع تصریح می گردد.

 

2-1  چارچوب نظری پژوهش

گفتار اول : کیفیت زندگی کاری

2-1-1   تاریخچه کیفیت زندگی کاری:

کیفیت زندگی کاری آغاز در اروپا و طی دهه ( 59 – 1950 ) و بر اساس تحقیقات اریک تریست  و همکارانش در دانشکده تاویستاک در زمینه روابط انسانی در لندن شکل گرفت. پژوهشهای یاد شده هم بعد فنی و هم بعد انسانی سازمانها را مطالعه و چگونگی روابط بین آنها را ارزیابی نمود که این امر باعث به وجود آمدن سیستم‎های تکنیکی- اجتماعی (سوسیو تکنیکال) مربوط به طراحی شغل گردید. امروزه ایالت متحده آمریکا بیشترین اقدامات مربوط به کیفیت زندگی کاری را تحت پوشش قرار می دهد. متخصصان اولیه کیفیت زندگی کاری در بریتانیا، ایرلند، نروژ و سوئد طراحی های شغلی را برای هماهنگی هر چه بهتر، منسجم تر کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کرده اند. احتمالا بارزترین مشخصه های کیفیت زندگی کاری  پدیدار شدن و توسعه گروههای کاری خود گردان به عنوان شکل جدیدی از طراحی کار بود. کیفیت زندگی کاری طی دهه شصت به ایالات متحده آمریکا رسید و برعکس اروپا، پژوهشهای مربوط به کیفیت زندگی کاری در آمریکا پیچیده تر بوده می باشد و در آنجا به جای روش واحد از شیوه های متعددی بهره گیری شده می باشد. کیفیت زندگی کاری به عنوان بخش مهمی از تجربیات کارکنان در محیط کار از سال 1970 وارد ادبیات مدیریت گردید. مرحله دوم این نهضت از سال 1979 آغاز گردید و تاکنون ادامه دارد و مهمترین عامل آن ایجاد رقابت فزاینده در بازارهای بین المللی و نیز در بازارهای داخلی بواسطه وجود اطلاعات خارجی بود. (سلمانی، 1384، 15–14)

بعد از سال 1979، کیفیت زندگی کاری به گونه موثری به دلیل کاهش رقابت پذیری صنایع آمریکایی پیش روی رقبای ژاپنی شان، مورد توجه قرار گرفت. این کاهش منجر به مطالعه راههای مدیریتی بکار گرفته شده در سایر کشورها و تبیین برنامه های بهره وری آنها برای مطالعه و مطالعه تاثیر پذیری توسعه کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار گرفت. (غلامی، 1388، 84)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.