عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2   تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری:

کیفیت زندگی کاری عبارت می باشد از اندازه توان اعضای یک سازمان در برآوردن نیازهای مهم فردی از طریق تجربیات خود. (والکر و جیمز، 1980، 185–183)

کیفیت زندگی کاری فرآیندی می باشد که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده می باشد، در تصمیم هایی که بر شغلشان  بطور خاص و بر محیط کارشان بطور عام اثر می گذارد، به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه رضایت و مشارکت شغلی آنها  بیشتر می گردد و فشار عصبی ناشی از فشار کار برایشان کاهش می یابد. (دولان و شیمون، 1378، 354)

“کامینگز” مفهوم کیفیت زندگی کاری را بر حسب فنون و روشهای خاص کار مانند غنی سازی شغلی، گروههای کاری خودگردان و کمیته کارکنان مدیریت تعریف کرده می باشد. (سلطانی و داستانی، 1389، 51 – 50)

“ورتر و دیویس”  کیفیت زندگی کاری مناسب را  برخورداری از حقوق و مزایای مکفی و سرپرستی خوب، شرایط کاری خوب، شغل چالش انگیز سودمند تعریف کرده اند. ” سیشور”  اظهار کرده می باشد که رویکرد کیفیت زندگی کاری به جنبه هایی از شغل و محیط کاری که تاثیر خیلی زیادی روی رضایت، عملکرد شغلی و عمر کاری کارکنان دارد، تصریح دارد. (سلطانی و داستانی، 1389، 51-50)

کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمان می باشد که کوشش دارد عوامل سه گانه انگیزش و رضایت، پذیرش مسئولیت و احساس تعهد نسبت به کار را توامان تامین کند، یعنی کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمان می باشد که به مقصود بهبود کارکرد سازمان، از طریق انسانی تر و مردم سالارانه تر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری طراحی شده می باشد؛ اگر چه “رز” و همکارانش کیفیت زندگی کاری را وسیعتر و متفاوت تر از توسعه سازمانی می دانند. (سلطانی و داستانی، 1389، 51-50)

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته می باشد. اما در مورد معنای آن توافق کمی هست. حداقل سه بهره گیری رایج از این اصطلاح هست. اول اینکه کیفیت زندگی کاری تصریح به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان، نظیر رضایتمندی شغلی و فرصتهای رشد روانشناختی و امنیت شغلی و روابط مناسب کارفرما و کارکنان و اندازه پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین بهره گیری از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی و غنی سازی شغلی و سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند و تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن تصریح دارد. بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی تصریح دارد. (میر سپاسی، 1386، 138)

کیفیت زندگی کاری بیش از همه یک توجه و فرهنگ می باشد، توجه و فرهنگی که کارکنان در کانون توجه آن قرار دارند و با فراهم کردن زمینه ها و امکانات رشد و ارتقاء آنان امکان توسعه اجتماعی و در نهایت افزایش رفاه عمومی به وجود می آید. ” کاسیو ” کیفیت زندگی کاری را در دو مفهوم زیر تعریف کرده می باشد:

الف) در تعریف عینی، کیفیت زندگی کاری معادل مجموعه ای از شرایط و رویه های عینی و واقعی سازمانی می باشد که شامل خط مشی های ترفیع، سرپرستی مشارکتی، دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیریها،  شرایط کاری ایمن و … می گردد.

ب) در تعریف ذهنی، کیفیت زندگی کاری عبارت می باشد از ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی (جسمی) و روانی (ذهنی) خود در محیط کار می باشد. در این مفهوم کیفیت زندگی کاری به معنای تصور ذهنی و برداشت کارکنان از سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط و شرایط کاری می باشد. (فرنیا و شجاعی، 1388، 163)

در تعریف کلی میتوان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود می باشد. با وجود تفاوت در برداشتها، تحقیقات نشان می دهد که بعضی از شاخصها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله می توان به حقوق و مزایا و خدمات رفاهی و بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل تصریح نمود که دانشمندان متعددی آنها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده اند. (سلمانی، 1384، 16)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.