عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

رفع مشکل نا ملموس بودن خدمات از طریق ارتباطات یکپارچه بازاریابی”

که توسط استفان .جی گراو[1]، لس کارلسون[2]، میشل جی دورسچ[3] در سال 2002 انجام شده می باشد . در این مقاله تبلیغات مرتبط با چهار دسته بندی مختلف کالاهای خدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد و اندازه تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ملموس کردن و پیشنهاد هر چه بهتر این خدمات مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

نتیجه حاصل از این پژوهش ضرورت بکار گیری ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ارائه خدمات می باشد که خدمات بانکی نیز می تواند جزء آنها باشد.

نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این واقعیت می باشد که بهره گیری از ابزارهای ترویجی در ارتباطات یکپارچه بازاریابی ( روابط عمومی، تبلیغات، برنامه های پیشبرد فروش ، فروش حضوری و … ) در قابل درک کردن خدمات برای بهره گیری کنندگان تأثیر به سزایی دارند[55].

مقاله ای تحت عنوان “تاثیر اجزاء آمیخته ترفیع بر شهرت و برند محصول” که توسط سردار ارسیچ  در صنعت تولید مشروبات الکلی در کشور ترکیه در سال 2011 انجام گرفته می باشد  که نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلبمی باشد که ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر فاکتورهایی نظیر وفاداری مشتری، رضایت مشتری ، آگاهی از برند سازمان، تاثیر فعالیتهای بازرگانی، سهم بازار و اندازه فروش سالیانه تاثیر مثبت دارد.

 

تحقیقی تحت عنوان ” تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد بانک ها: با بهره گیری از متدولوژی ویکور فازی” که توسط حسن دینچر[4]، امید هاچی اوقلو[5]، رسپ یلماز[6] در سال 2013 انجام شده می باشد دارای نتایجی به تبیین زیر بود:

  1. فعالیتهای بازاریابی می تواند باعث بهبود عملکرد بانکها گردد.
  2. ارتباطات یکپارچه بازاریابی ابزاری می باشد که هماهنگی لازم میان استراتژیهای بازاریابی بانکها و فعالیتهای بازاریابی آنها را مستقر می کند.
  3. روش ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بهره گیری از ابزارهای آن می تواند باعث بهبود عملکرد فعالیتهای بانکی گردد[56].

 

تحقیقی که توسط محمد باشکوه و میترا شکسته بند تحت عنوان “مطالعه تاثیر عناصر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری ” در سال 1391 صورت گرفته می باشد که این پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که تمامی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی مانند ، تبلیغات، بازاریابی مستقیم، روابط عمومی و برنامه های پیشبرد فروش ارتباط مثبتی بر افزایش شهرت بانکها خواهند داشت[13].

 

تحقیقی  تحت عنوان “مطالعه وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت) توسط امیرشاهی،میر احمد؛ یزدانی،حمید رضا؛ خان محمدی،محبوبه در سال 1393 انجام شده می باشد که وضعیت اجرای ارتباطات یکپارچه بازاریابی را در یکی از مهمترین بانک ها ایران نشان می دهد. نتایج حاصل از این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

نتایج نشان می دهند که کارشناسان بانکی دید وسیعی نسبت به برنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی ندارند و گسترش واحدهای جداگانه توسعه بازار، روابط عمومی و … مشکلاتی نظیر نا هماهنگی میان واحدها ، اهداف متضاد و مغایر و ناهماهنگی در ارسال پیام به مشتری را ایجاد نموده می باشد.

[1] Stephen J.Grove

[2] Les Carlson

[3] Michaek J. Dorsch

[4] Hasan Dincer

[5] Umit Hacioglu

[6] Recep Yilmaz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری