عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

4    نظریه های کیفیت زندگی کاری:

نظریه های مختلفی در ارتباط با کیفیت زندگی کاری هست که عبارتند از: نظریه ورتر، والتون، مورتون، دوبرین، کانینگهام و ابرل، فلرمن و آرنولد و … که در ذیل بنا به اهمیت و ضرورت آنها به چند نمونه از این  نظریه ها  تصریح می کنیم.

نظریه کانینگهام و ابرل:

کانینگهام و ابرل به کیفیت زندگی کاری به عنوان ابزاری پیشرفته برای طراحی شغل توجه کرده اند بطوریکه عقیده دارند از طریق آن می توان بر بهره وری و کیفیت محصولات سازمان، انگیزش و رضایتمندی شغلی کارکنان، برآوردن نیاز به یادگیری، چالش، تنوع، مسئولیت پذیری و کسب موفقیت تاثیر گذاشت. از دیدگاه کانینگهام و ابرل کیفیت زندگی کاری زیرا بر نیازهای تکنولوژیکی کارکنان در سیستم اجتماعی تاکید دارد پس دارای مجموعه ای از اصول نیست. اساس کاربرد روش کیفیت زندگی کاری بر نیازهای سیستم اجتماعی- فنی سازمان قرار گرفته می باشد. مراحل اجرای کیفیت زندگی کاری از نظر این دو اندیشمند عبارتند از: تعریف نیاز برای تغییر،  کسب توافق میان مدیر و نیروی کار، برگزاری کنفرانس پژوهش تشکیل گروههای عملیاتی، تحلیل سیستم اجتماعی، تدوین فرضیه و طراحی، اجرا، ارزیابی می باشد.

از نظر کانینگهام و ابرل مهمترین تکنیکهای کیفیت زندگی کاری عبارتند از: تغییرات سیستم های فنی،  تغییرات شغلی، مشارکت، مشاوره، تغییرات ساختاری، سیستم های پاداش، حقوق، برنامه های زمان بندی شده و فشرده تغییر، کارمندیابی و آموزش، بازنگری قرارداد ها و مدیریت گروهی می باشد. (فرنیا و شجاعی، 1388، 167-164)

نظریه هارولد کنتز:

یکی از جالبترین روشهای برانگیختن کارکنان برنامه کیفیت زندگی کاری می باشد. این کیفیت نشان دهنده یک روش نظام گونه در طراحی شغل ها و یک راهگشای نویدبخش در قلمرو گسترده توسعه شغلی می باشد که ریشه در توجه نظام های فنی- اجتماعی در مدیریت دارد. کیفیت زندگی کاری نه تنها یک توجه و روش گسترده در مورد توسعه شغلی می باشد، بلکه زمینه ای میان رشته ای از پژوهش و اقدام می باشد که روانشناسی و توسعه سازمانی، نظریه انگیزش و رهبری و روابط صنعتی را به هم پیوند می دهد. (ضیایی بیگدلی، 1388، 110)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف آرمانی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاهش رفتارهای انحرافی در سر کار در بانک ملت استان اردبیل.

اهداف کلی:

 شناخت ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

اهداف ویژه:

1-شناخت ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

2-شناخت ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

3-شناخت ارتباط بین محیط کاری ایمن و بهداشتی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

4-شناخت ارتباط بین تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

5-شناخت ارتباط بین وجود قانون گرایی در سازمان با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

6-شناخت ارتباط بین تاثیر فضای کلی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

7-شناخت ارتباط بین توسعه قابلیتهای انسانی با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

8-شناخت ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل.

9-شناخت اولویت مولفه های کیفیت زندگی کاری.

هدف کاربردی:

مدیران و کارکنان بانک ملت به ویژه استان اردبیل می توانند از نتایج پژوهش بهره مند گردند.