عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان ارشد صنعت بیمه در 20 شرکت بیمه ای حاضر در این صنعت می باشند که تقریبا 1076نفر برآورد می شوند و از این تعداد بایستی حجم نمونه انتخاب گردد.

2-8-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه

با در نظر داشتن تعداد شرکتهای بیمه ای ایران، خبرگان این صنعت در شرکتهای مختلف در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. پس از مصاحبه با خبرگان صنعت، پرسشنامه ای طراحی شده و به مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای منتخب ارایه می گردد تا بتوان نتایج نهایی را تحلیل نمود.  در این پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد، که با در نظر داشتن همگنی جامعه متخصصین مربوط شرکتهای بیمه ای و همچنین همگنی اندازه آگاهی آنها این روش نمونه­گیری توجیه پذیر می باشد.

3-8-1- روش های گردآوری داده ها

  • روش میدانی: در این روش با طراحی پرسشنامه[1] و توزیع آن بین نمونه آماری اطلاعات مورد نظر پژوهشگر از شرکتهای بیمه جمع آوری می گردد.
  • روش کتابخانه ای: در این روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از منابع کتابخانه ای شامل، کتب، مقالات و پایان نامه ها و نیز اطلاعات موجود در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و همچنین منابع و اسناد موجود در شرکت های فعال در صنعت بیمه و بیمه مرکزی ایران بهره گیری شده می باشد.

9-1-          روش­های تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چندمرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در جامعه آماری بدست آمده‌اند، اختصار، کدبندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع ارتباط ها و تحلیل‌ها بین آنها به مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و در این فرآیند تکنیکهای گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج‌ها و تعمیم‌ها بر عهده دارند.

[1] Questionnaire

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران