عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز

فرآیند بازاریابی شامل یک دامنه وسیعی از فعالیت های استراتژیکی تا تاکتیکی می باشد. در بحث ما، مفهوم قواعد بازاریابی شامل استراتژی های بازاریابی و آمیخته های بازاریابی می باشد . ما از این مفاهیم که توسط کاتلر ارایه گردید بهره گیری

می کنیم .

استراتژی بازاریابی بوسیله یک حلقه مستمر که توالی آن با اندازه گیری تقاضا، بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی که منجر به مزیت رقابتی می گردد، به وجودمی آید .

بهره گیری از چارچوب ارائه شده استراتژی بازاریابی و آمیخته های بازاریابی موضوعاتی را در بازاریابی سبز به تبیین زیر
می تواند تشریح کند :

1- اندازه گیری تقاضا : پیشرفت بازاریابی سبز موضوعی می باشد که در سال 1990منجر به افزایش بیشمار مشتریان سبز گردید . در این مطالعه ها تقاضای بازار بوسیله شناسایی اندازه بازار سبز اندازه گیری گردید(رکس و بامان ،2007).

استراتژی های بازاریابی سبز با تحقیقات بازار درمورد خواسته ها ، نیازها ، طرز تلقی ، باورها و دانش مشتریان آغاز
می گردد (پیاته و کرین[1] ,2005).

2- بخش بندی و هدف گذاری : بخش بندی بازار فرآیندی می باشد که در آن یک بازار به گروه های مشتریان با نیازها ، ویژگی ها و رفتارهای مختلف تقسیم می گردد . در فرآیند هدف گذاری بخش ها ارزیابی شده و شرکت ها درمورد مرتب کردن بخش ها تصمیم گیری می کنند . برای مثال بخش بندی بازار براساس ویژگی های سبز مشتریان .

3- جایگاه گذاری : زمانی که مشتریان سبز شناسایی می شوند ، نیازهای محصول براساس خواسته گروه جایگاه گذاری می گردد که این جایگاه گذاری بوسیله آمیخته بازاریابی می باشد .

در قواعد بازاریابی ، تجزیه و تحلیل تقاضا فقط شامل شناسایی تعداد مشتریان سبز نمی باشد و تجزیه و تحلیل فرصت های آینده و رایج بازار را نیز در بر می گیرد . دامنه تمرکز در بازار سبز پژوهش روی تعیین اندازه و ویژگی های بازار سبز می باشد .

از یک دیدگاه مفهومی ، یک تعریف وسیع استراتژی بازاریابی سبز(GMS)[2] شامل تمام فعالیت هایی می باشد که توسط صاحبان منافع و نیازهای مختلف بازارها و بخش های ایده آل انجام می پذیرد . استراتژی بازاریابی سبز براساس فعالیت های مدیریت استراتژیک زیر عملیاتی می گردد :

[1] Peattie and Crane

[2] GMS:Green Marketing Strategy

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران