عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

روش طرح و پژوهش

معمولاً برای گرفتن هر تصمیمی، تصمیم گیرندگان تعدادی معیار را در نظر می گیرند. چنانچه این معیارها کمی باشند روشهای متنوع ریاضی برای حل آنها هست، اما اگر کیفی باشند، دیگر به سادگی نمی توان از روشهای ریاضی و کمی برای حل آنها بهره گیری نمود و لذا به روشهای خاصی نیاز می باشد. در بسیاری از مسائل نظاره می گردد که معیارهای تصمیم گیری هم کمی و هم کیفی هستند که در بعضی موارد نیز هم واحد نیستند. لذا در برخورد با این مسائل بایستی به دنبال گزینه ای بود که بیشترین مزیت را برای معیارها داشته باشد .این روش تصمیم گیری به روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه معروف می باشد[20]. در این تصمیم گیری ها به جای بهره گیری از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن بهره گیری می گردد. کاربرد این مدلها هنگامی می باشد که تصمیم گیرنده بخواهد با در نظر داشتن عوامل چندگانه، از بین چند گزینه یکی را انتخاب یا آنها را رتبه بندی کند.

 

3-2-1 فرآیند تحلیل سلسله مراتب (AHP)[1] / شبکه ای(ANP)

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ (AHP) ﻳﻚ روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﭘﻴﭽﻴﺪه ی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﺎﻋﺘﻲ[2] در ﺳﺎل 1977 ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ. AHP ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ و ﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻛﻤﻲ را در ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﺪ[30].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این روش فرض بر این می باشد که فاکتورهای اظهار شده در ساختار سلسله مراتبی مستقل از هم هستند. روش AHP بیشتر مرسوم به روش بردار ویژه می باشد که با اظهار بردار ویژه متناسب با بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، اولویت فاکتورها و ترتیب اولویت بین گزینه ها را اظهار می کند.(70) در بخش های بعد این روش را تبیین خواهیم داد AHP .یک نظریه اندازه گیری مربوط به نتیجه گیری و استنتاج اهمیت و تسلط اولویت ها، از روی مقایسات زوجی از عناصر همگن نسبت به یک معیار مشترک می باشد.

[1] Analytic hierarchy process

 

[2] Saaty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری