عنوان کامل پایان نامه :

 موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1-          فرضیه های پژوهش

در این پژوهش به دنبال اثبات فرضیات ذیل می باشیم.

H0: شرکتهای بیمه ای رویکردهای بازاریابی سبز در ارایه خدمات خود را اجرا می کنند

H1: شرکتهای بیمه ای نیازی به بهره گیری از رویکردهای سبز در بازاریابی خدمات و محصولات خود احساس نمی کنند.

H2: مشتریان بیمه در ایران اهمیتی به وجود بازاریابی سبز در ارایه خدمات شرکتها جهت انتخاب آنها نمی دهند.

:H3رویکردهای سبز در ارایه محصولات جدید و خدمات شرکتهای بیمه ای در استراتژیهای شرکتهای بیمه ای وجود ندارد.

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-1-          قلمرو  پژوهش

قلمرو این پژوهش دربرگیرنده شرکتهای بیمه ای حاضر درصنعت بیمه ایران می باشند که جهت انجام پژوهش مدیران و کارشناسان ارشد آن مورد پژوهش قرار گرفته اند.

8-1- روش پژوهش

توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی

پس از تعریف شاخص های مناسب، نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با خبرگان صنعت بیمه و پر کردن پرسشنامه ها و سایر روش های جمع آوری اطلاعات (بسته به شاخص های مورد مطالعه) مشخص خواهد گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری  SPSS بهره گیری خواهد گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1-          هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار

اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:

هدف خاص: هدف خاص این پژوهش عبارت می باشد از: 

مطالعه و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

هدف عام: هدف عام پژوهش عبارت می باشد از:

  • ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و بهره گیری از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن

موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران