عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند تحلیل سلسله مراتب (AHP)[1] / شبکه ای(ANP)

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ (AHP) ﻳﻚ روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﭘﻴﭽﻴﺪه ی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﺎﻋﺘﻲ[2] در ﺳﺎل 1977 ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ. AHP ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ و ﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻛﻤﻲ را در ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﺪ[30].

در این روش فرض بر این می باشد که فاکتورهای اظهار شده در ساختار سلسله مراتبی مستقل از هم هستند. روش AHP بیشتر مرسوم به روش بردار ویژه می باشد که با اظهار بردار ویژه متناسب با بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، اولویت فاکتورها و ترتیب اولویت بین گزینه ها را اظهار می کند.(70) در بخش های بعد این روش را تبیین خواهیم داد AHP .یک نظریه اندازه گیری مربوط به نتیجه گیری و استنتاج اهمیت و تسلط اولویت ها، از روی مقایسات زوجی از عناصر همگن نسبت به یک معیار مشترک می باشد.

AHP [78] به ساخت مدل های تصمیم گیری از طریق فرآیندی که هم شامل مولفه های کیفی و هم کمی می باشد، کمک می ‌کند.

از لحاظ کیفی: از لحاظ کیفی این روش به تجزیه یک مسئله تصمیم گیری مطابق با اینکه در بالاترین سطح، هدف کلی برای مجموعه ای از خوشه ها و زیر خوشه های قابل کنترل و در سطح پایین که معمولا شامل سناریوها و گزینه های مد نظر می باشد، کمک می ‌کند.

از لحاظ کمی:از لحاظ کمی این روش از مقایسات زوجی برای تخصیص وزن ها به عناصر موجود در خوشه ها و زیر خوشه ها و در نهایت محاسبه وزن کلی برای ارزیابی گزینه ها مفروض در پایین ترین سطوح، بهره گیری می ‌کند[79].

فرض اصلی در روش AHP، شرط وجود توابع مستقل بالاترین سطح یا خوشه از ساختار سلسله مراتبی از تمام لایه های زیرین و از معیارها یا گزینه ها در هریک از سطوح ساختار سلسله مراتبی می باشد [80].

بسیاری از مسائل تصمیم گیری نمیتوانند به صورت یک ساختار سلسله مراتبی باشند زیرا مستلزم اثر متقابل بین عوامل مختلف هستند.در بعضی اوقات عوامل موجود در سطوح بالایی به عوامل موجود در سطوح پایین تر وابسته هستند.ساختاربندی یک مسئله با توابع غیر مستقل و وابسته که بازخورد بین خوشه ها را مجاز می داند، به صورت یک سیستم شبکه بندی در نظر گرفته می گردد.پروفسور ساعتی بهره گیری از روش AHP را برای مسائلی که شامل استقلال بین گزینه ها و معیارها می باشد، پیشنهاد کرده  و با مسائلی با وجود وابستگی بین گزینه ها و معیار ها روش ANP را پیشنهاد می ‌کند[80].

[1] Analytic hierarchy process

 

[2] Saaty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری