مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5- نتیجه گیری

در پژوهش های گسترده ای که در ارتباط با واکنش بازار به اعلان سودها انجام شده می باشد، به ویژه از زمان بال و براون و بیور(1968) نشان داده شده می باشد که بازار یا به تعبیری سرمایه گذاران به این سودها واکنش نشان می دهند و سودها دارای محتوای اطلاعاتی هستند.

در این پژوهش نیز به مطالعه تاثیر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت و حجم معاملات سهام پرداخته گردید که نتایج به دست آمده در زیر نشان داده شده اند:

1.نتایج آزمون های فرضیه ی اول در بخش اول نشان می دهد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر ندارد بالعکس نتایج بخش دوم و سوم نشان می دهد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر دارد.

2.نتایج آزمون های فرضیه ی دوم در بخش اول نشان می دهد که اعلان تعدیل  مثبت سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر ندارد بالعکس نتایج بخش دوم و سوم نشان می دهد که اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر دارد.

3.نتایج آزمون های فرضیه ی سوم در بخش اول نشان می دهد که اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر ندارد بالعکس نتایج بخش دوم و سوم نشان می دهد که اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر دارد.

4.نتایج آزمون  فرضیه ی چهارم نشان می دهد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر حجم معاملات سهام تاثیر دارد.

5.نتایج آزمون فرضیه ی پنجم نشان می دهد که اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده بر حجم معاملات سهام تاثیر دارد.

6.نتایج آزمون های فرضیه ی ششم نشان می دهد که اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده بر حجم معاملات سهام تاثیر ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری