عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

4- روش مجذور بازده های غیر عادی

در این آزمون آغاز بازده های غیر عادی در روزهای دوره رویداد به توان دو رسیده و سپس با بهره گیری از ارتباط ی(3-5) میانگین انها برای کل نمونه محاسبه شده می باشد.

در پیوست(ب-5) نتایج حاصل از ارتباط ی(3-5) برای بازده های غیر عادی ارائه شده می باشد . در ادامه نمودارهای مربوط به دوره ی رویداد 11 روزه به همراه   دوره ی برآورد11 روزه رسم شده اند .

نمودار مربوط به آزمون مجذور بازده های غیر عادی به این شکل رسم شده می باشد که روی محور x ها 22 روز دوره رویداد و دوره ی برآورد و روی محور Y ها مجذور بازده های غیر عادی قرار گرفته اند . چنانچه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر مجذور بازده های غیر عادی موثر باشد انتظار می رود که تغییرات مجذور بازده های غیر عادی در دوره ی رویداد نسبت به دوره ی برآورد نوسانات بیشتری داشته باشد. در نمایه ی 4-11  در دوره ی رویداد (از -5 تا +5) نسبت به دوره ی برآورد (از -16 تا -6)تغییر قابل ملاحظه ای نظاره نمی گردد.

همان گونه که در نمایه ی 4-12 ملاحظه می گردد برای کل موارد اعلان تعدیل سود، زیرا سطح اهمیت آزمون لون  بیشتر از 5درصد شده می باشد ، پس با اطمینان 95 درصد واریانس دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مساوی هستند و از فرض  برابری    واریانس ها بهره گیری شده می باشد . از آنجا که سطح اهمیت، در آزمون t برای برابری میانگین ها ،  بیشتراز5 درصد می باشد و در نتیجه فرض H0 پذیرفته شده می باشد. یعنی با اطمینان 95 درصد میانگین مجذور بازده های غیر عادی برای دوره ی رویداد و دوره ی برآورد برابر هستند.

برای موارد اعلان مثبت همان گونه که در نمایه ی 4-12 ملاحظه می گردد زیرا سطح اهمیت آزمون لون بیشتر از 5درصد شده می باشد، پس با اطمینان 95 درصد واریانس دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مساوی هستند و از فرض  برابری و اریانس ها بهره گیری شده می باشد . از آنجا که سطح اهمیت، در آزمون t برای برابری میانگین ها ، بیشتر از5 درصد می باشد در نتیجه فرض H0 پذیرفته شده می باشد. یعنی با اطمینان 95 درصد میانگین مجذور بازده های غیر عادی برای دوره ی رویداد و دوره ی برآورد برابر هستند.

برای موارد اعلان منفی تعدیل سود همان گونه که در نمایه ی 4-12 ملاحظه می­گردد زیرا سطح اهمیت آزمون لون  بیشتر از 5درصد شده می باشد ، پس با اطمینان 95 درصد واریانس دوره ی رویداد و دوره ی برآورد مساوی هستند و از فرض  برابری واریانس ها بهره گیری شده می باشد. از آنجا که سطح اهمیت، در آزمون t برای برابری میانگین­ها، بیشتر از5 درصد می باشد، فرض H0 پذیرفته شده می باشد. یعنی با اطمینان 95 درصد میانگین مجذور بازده های غیر عادی برای دوره ی رویداد و دوره ی برآورد برابر هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید