عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

در این پژوهش به برررسی ارتباط­ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم مبادلات پرداخته شده می باشد . در این فصل متدولوژی پژوهش یا روش پژوهش تشریح می گردد . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر نظام یافته برای واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مسائل و معضلات می باشد. این پژوهش از نوع رویدادی می باشد و تغییرات قیمت و حجم مبادلات سهام را حول و حوش روز اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم مطالعه کرده می باشد . پس از مقالات بیور (1968) ، بال و براوان ( 1968) و فاما ، فیشر ، جنسن و رل (1969) روش شناسی رویدادی در امور مالی و حسابداری به گونه گسترده ای مورد بهره گیری قرار می گیرد. کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص می باشد.

در این فصل با در نظر داشتن اصول روش علمی پژوهش ، فرضیه های پژوهش، جامعه و نمونه ی آماری و روش گرد آوری داده ها و چگونگی مطالعه و آزمون فرضیه های پژوهش اظهار می گردد.

3-2- فرضیه ها

با در نظر داشتن مبانی نظری که در فصل دوم اظهار گردید، یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران سود پیش بینی شده ی  هر سهم می باشد. فرض بر این می باشد که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم میزند.

در  این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال می باشیم که” آیا اعلان تعدیل سود پیش بینی شده­ی هر سهم، قیمت و حجم دادوستد سهام را تحت تاثیر قرار می دهد؟”

به منطور یافتن پاسخی برای این سوال و بر اساس تئوری های اظهار شده، فرضیه های پژوهش به تبیین زیر مطرح می گردد:

1- اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر در قیمت سهام می گردد .

2- اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر  در قیمت سهام می گردد .

3- اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر  در قیمت سهام می گردد.

4- اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می گردد.

5- اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می گردد.

6- اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می گردد.

به گونه کلی فرضیه های فوق به دنبال مطالعه تغییرات قیمت سهام و حجم مبادلات در اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده به بازار  می باشند. پرسش کلی این می باشد که آیا اعلان تعدیل EPS پیش­بینی­شده دارای محتوای اطلاعاتی می باشد ؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید