مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-4- تحلیل یافته های پژوهش و مقایسه با یافته های دیگران

سه فرضیه ی اول پژوهش به این شکل بود که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر دارد. نتایج آزمون هایی که در بخش اول برای برسی سه فرضیه ی اول انجام گردید بر خلاف اکثر پژوهش­های پیشین، این فرضیه ها رد شدند. اکثر پژوهش­هایی که در ارتباط با تاثیر اعلان سود بر قیمت سهام انجام شده اند نشان داده اند که اعلان سود بر قیمت سهام تاثیر دارد. بعضی از این پژوهش­ها در فصل دوم ارائه شدند، مانند بال و براون(1968)، اسپانهولتز(2005) و … که سودهی سالانه را ارزیابی کرده اند.پاتل محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود را مورد مطالعه قرار داد. و پژوهش هایی که در ایران در مورد محتوای اطلاعاتی اعلان تعدیل سودها انجام شده اند مانند نظری تنها و نوروزی نشان داده اند که این اعلان ها دارای محتوای اطلاعاتی هستند و سرمایه گذاران به آنها واکنش نشان می دهند.

اما نتایج بخش دوم و سوم مشابه سایر پژوهش ها، تاثیر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام را تایید می کنند.

سه فرضیه ی دوم به این شکل بود که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر حجم معاملات تاثیر دارد. برای مطالعه این فرضیه آزمون حجم در بخش اول انجام گرفت که نتایج حاصل از آزمون های حجم کل موارد اعلان و موارد اعلان تعدیل مثبت مشابه نتایج سایر پژوهش ها فرضیه را تایید می کند. اما نتایج حاصل از آزمون موارد اعلان منفی فرضیه را رد می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید