عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

3-15) آزمون ناهمسانی واریانس‌ها

به‌مقصود مطالعه اینکه برای تخمین مدل از روش رگرسیونی  OLS[1]یا EGLS[2] بهره گیری کنیم آزمون ناهمسانی واریانس‌ها را با بهره‌گیری از برنامه STATA انجام می‌دهیم که فرض یک این آزمون، نشان‌دهنده‌ی ناهمسانی واریانس و الزام به بهره گیری از EGLS برای تخمین مدل و فرض صفر، مبنی بر رد ناهمسانی و بهره گیری از OLS می‌باشد.

3-16) آزمون خود‌همبستگی

می‌توان اصطلاح خود‌همبستگی را چنین تعریف نمود: “همبستگی بین اعضای سری‌های مشاهداتی می باشد که در زمان (مانند سری‌های زمانی‌) یا مکان (مانند داده‌های مقطعی) ردیف شده‌اند”.

خودهمبستگی مشکلی می باشد که در نتیجه همبستگی بین جزء خطاها رخ می‌دهد. خودهمبستگی اثری بر روی ویژگی‌های ناتور بودن و سازگاری ضرایب برآوردی نخواهد داشت، زیرا این ویژگی‌ها ارتباطی به برقراری یا عدم برقراری فرض عدم‌همبستگی بین جزء خطاها ندارد اما تأثیر این مسئله بر روی کارایی تخمین زن‌ها می‌باشد که در نتیجه نقض فرض عدم وجود خودهمبستگی، دیگر تخمین زن‌ها کارا نخواهند بود. در اثر این مشکل، واریانس ضرایب تخمینی تورش‌دار و ناسازگار بوده و آزمون فرضیه‌ها دیگر معنادار نخواهند بود. در اکثر مواقع R2 بیش از حد تخمین زده شده که به‌غلط، نشانی از خوبی برازش مدل را ارائه خواهد داد. در این حالت آماره t نیز بیشتر از مقدار واقعی‌ خود بدست می آیدکه معناداری بالاتری از تخمین‌ها را به اشتباه نشان خواهد داد (بالتاجی[3]، 2005) .

جهت آزمون فرضیه عدم وجود خود‌همبستگی از آزمون وولدریج[4] بهره گیری کردیم که در این آزمون فرض صفر،‌ مبتنی بر عدم وجود خودهمبستگی و فرض یک، حاکی از وجود خودهمبستگی می باشد. این آزمون به‌وسیله برنامه STATA انجام می‌گیرد.

3-17) آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها

سری زمانی[5]، یکی از مهمترین داده‌های آماری مورد بهره گیری در تجزیه تحلیل تجربی می باشد. در تحقیقات همواره چنین فرض شده می باشد که سری زمانی مانا[6] می باشد و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t، f و آزمونهای مشابه بنا شده می باشد، مورد تردید قرار می‌گیرد. از طرفی، اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن می باشد مشکلی به‌نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این‌گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن می باشد هیچ ارتباط معنی‌داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین (R2) بدست آمده آن ممکن می باشد بسیار بالا باشد و موجب گردد که محقق به استنباط‌های غلطی در مورد اندازه ارتباط بین متغیرها برسد. از این رو در ادامه به مطالعه مانایی متغیرها پرداخته می گردد.

3-17-1) آزمون ریشه‌واحد

آزمون ریشه واحد، یکی از معمول‌ترین آزمونهایی می باشد که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری ‌زمانی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار می باشد که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول 1p= باشد (yt = pyt-1 + ut)، در اینصورت سری زمانی yt نامانا می باشد. پس اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده گردد و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می‌توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزمون ریشه واحد سری­های زمانی به‌گونه­ای می باشد که ایستایی یا ناایستایی متغیرها را با بهره گیری از یک معادله مطالعه می­کند. لوین‌لین‌چو نشان داد که در داده­های تابلویی، بهره گیری از آزمون ریشه واحد برای ترکیب داده­ها، دارای قدرت بیشتری نسبت به بهره گیری از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع بصورت جداگانه می باشد.

[1]– حداقل مربعات معمولی

[2]– حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی

[3]– Baltagi

[4]– Woolldrige

[5]– Time series

[6]– Stationary

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری